Завршување на обуките од Модул Б со четирите групи