Соработка со Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, Скопје

Соработка со Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, Скопје

Отворање на уште еден интеркултурен, ресуресен кабинет на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“, Скопје ја потврди успешната, повеќегодишна соработка на оваа високообразовна институција и НДЦ Скопје. Потпишувањето на новиот меморандум за соработка ќе овозможи заеднички исчекори во градење на интеркултурни компетенции кај идните наставници.