Започна програма за напредно ниво на обука за петтата група учесници

Започна програма за напредно ниво на обука за петтата група учесници

На 22 октомври 2014, петтата група на учесници започна со напредното ниво на oбука за интегрирано образованите. Петтата група успешно го заврши основното ниво на обуката и продолжува со развивање на своите вештини и компетенции во областа на интегрираното образование во рамките на Тренинг центарот при НДЦ Скопје.