Завршување на обуките од НДЦ Скопје со студентите од Инситутот за педагогија

На 28.05.2021 се реализираше четвртата работилница со студентите од Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет во Скопје на тема “Комуникација и соработка во мултикултурни училишни средини.