НДЦ Скопје го објави третиот практикум за реализатори на НМИО насловен „Форми на соработка со родителите“

На 18 февруари 2014 г. НДЦ Скопје го објави третиот практикум за наставници посветен на соработката со родителите во рамките на училиштата.

Целта на овој практикум е да понуди повеќе практични совети, насоки, препораки, предлози за развивање конструктивна комуникација, соработка со родителите и семејствата на учениците како најголеми поддржувачи и промотори на Нансен – моделот за интегрирано образование.

При креирањето на овој практикум тимот за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје стави посебен акцент кон понудата на повеќе корисни и успешни модели и начини на сензибилизирање на родителите и семејствата за улогата на непосредното, отвореното комуницирање и соработување со родителите од две различни етнички заедници, т.е. од различни говорни подрачја.

Во практикумот се прикажани повеќе позитивни примери за успешна соработка помеѓу учениците, родителите и училиштето коишто произлегуваат од училиштата што веќе неколку години успешно го имплементираат Нансен – моделот за интегрирано образование.