Објавен е вториот Практикум за реализатори на НМИО

На 10 октомври, 2013 година, Нансен Дијалог Центар Скопје го објави вториот Практикум за реализатори на НМИО со наслов „Мултикултурен дизајн на училиштето“.

Целта на овој Практикум е да се понудат различни содржини на сите непосредни реализатори на Нансен моделот за интегрирано образование, односно повеќе корисни и успешни модели, начини на сензибилизирање на учениците, нивните родители и семејствата за мултикултурните вредности,  благодарение на елементите коишто се вградени и содржани при уредувањето на училишниот простор кој, всушност, е еден вид извор или „скриен“ курикулум.

Содржината на Практикумот е наменета да  ги инспирира и поттикне наставниците за осмислување на многу нови, оригинални мултикултурни содржини што ќе послужат како темел во создавањето имиџ на едно училиште како мултикултурен центар во непосредното локално опкружување.