Годишна програма за 1-3 одд.
за интегрирани воннаставни активности
Чекори кон интеркултурализам
Како до интеркултурно
образование
Прирачник за
родители
Годишна програма за 4-6 одд.
за интегрирани воннаставни активности
Eduresurs.mk
Практикум (I) за реализатори на НМИО
Нансен Модел
брошура
Годишна програма за 7-9 одд.
за интегрирани воннаставни активности
Fraza.mk
Практикум (II) за реализатори на НМИО
Годишна програма за 1-4 год.
за интегрирани воннаставни активности
Прирачник
101 Игра
Практикум (III) за реализатори на НМИО