Lajme nga qendra e trajnimit

Përfundoi me sukses Moduli A

3 prill 2023

Cikli i trajnimeve nga Moduli A përfundoi me sukses me ndarjen e certifikatave për studentët e Fakultetit Pedagogjik Shën Kliment Ohridski Shkup.

Trajnim me studentët

6 mars 2023

Si rezultat i bashkëpunimit shumëvjeçar ndërmjet QDN Shkup dhe Fakultetit Pedagogjik “Shën Kliment Ohridski”, Shkup, filloi trajnimin nga Moduli A edhe për një grup studentësh. Punëtoria e parë theksoi rëndësinë e arsimit ndërkulturor si një tendencë pedagogjike.

Bashkëpunimi me Fakultetin Pedagogjik “Shën Kliment Ohridski”, Shkup

20 shkurt 2023

Hapja e edhe një tjetër kabineti burimor ndërkulturor në Fakultetin Pedagogjik “Shën Kliment Ohridski”, Shkup konfirmoi bashkëpunimin e suksesshëm, shumëvjeçar të këtij institucioni të arsimit të lartë dhe QDN Shkup. Nënshkrimi i memorandumit të ri të bashkëpunimit do të mundësojë hapa të përbashkët në ndërtimin e kompetencave ndërkulturore tek mësimdhënësit e...

Certifikata për përfundimin e Modulit B

5 dhjetor 2022

Me ligjëratën e Prof. Dr. Ognen Spasovskit në temën Arsimi pozitiv, me sukses përfundoi cikli i trajnimeve nga Moduli B dhe u bë ndarja e certifikatave për dy grupe të pjesëmarrësve.

U realizua punëtoria e tretë nga Moduli B

27 tetor 2022

„Format, metodat dhe mjetet për monitorimin, kontrollimin dhe vlerësimin e arritjeve të nxënësve” ishte tema e punëtorisë së tretë nga trajnimet e Modulit B të realizuar nga Prof. Dr. Vera Stojanovska për dy grupe mësimdhënësish.

U realizua trajnimi i fundit nga Moduli A

22 tetor 2022

Me ligjëratën e profesorit Steiner Bryn, përfundoi me sukses cikli prej 6 punëtorive nga Moduli A. Mbi 50 mësimdhënës, bashkëpunëtorë profesional dhe edukatorë kanë marrë pjesë aktive në trajnimet kushtuar arsimit ndërkulturor.

U realizua punëtoria e pestë nga Moduli A

4 tetor 2022

Punëtoria e pestë me temë: Arsimi pozitiv u realizua nga ana e Prof. Dr. Ognen Spasovskit, për pesë grupe të mësimdhënësve nga Moduli A.Nëpërmjet aktiviteteve dhe diskutimeve të ndryshme u theksuan disa aspekte të arsimit pozitiv si dhe rëndësia e tij në jetën e përditshme shkollore.

Me sukses u realizua punëtoria e dytë nga Moduli B

30 shtator 2022

Punëtoria e dytë nga Moduli B me temë „Qasjet edukativo – arsimore interkulturore” u realizua me sukses nga ana e Prof. Dr. Suzana Miovska – Spaseva për dy grupe të mësimdhënësve. Punëtoritë u karakterizuan me diskutim dhe bashkëpunim të pasur, të frytshëm dhe konstruktiv.

Punëtoria e parë nga Moduli B u realizua me sukses

15 shtator 2022

Me temën „Kultivimi i një klime të sigurt në shkollë”, u mbajt trajnimi i parë nga Moduli B për dy grupe mësuesish. Prof. Dr. Elena Açkovska Leshkovska, prezantoi dhe ofroi disa strategji praktike dhe të zbatueshme për krijimin e një mjedisi të sigurt shkollor.

U realizua punëtoria e katërt nga Moduli A

1 korrik 2022

Punëtoria e katërt e Modulit A u përfundua me sukses për pesë grupe të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesional. Tema e punëtorisë së katërt nga Moduli A – Komunikimi si një mjet i rëndësishëm në nxitjen e një mjedisi interkulturor shkollor mundësoi definimin e rekomandimeve dhe udhëzimeve më të dobishme për nxitjen e diversitetit gjuhësor në mjedisin shkollor.