НМИО - Прирачник за родители

Број на страни: 22

Формат: pdf

Големина: 4.95 MB

Вовед во публикацијата

Целта на овој прирачник е да Ве запознае подетално со специфичностите на Нансен моделот за интегрирано образование, односно со сите негови предности и придобивки.

Родителите се нашите најважни поддржувачи и промотори, а во програмите за реализација на интегрираните воннаставни активности важно место и е отстапена на континуираната соработка со родителите и семејствата на уечниците вклучени во реализација на интегрираните воннаставни активности.

Надградувајќи го и ширејќи го овој модел на образование истовремено инвестираме во иднината на нашиот образовен систем, но пред сé во иднината на децата.