Интеркултурна воспитно-образовна платформа

Број на страни: 0

Формат:

Големина: 4 KB

Платформата брои 204 содржини групирани во 14 подрачја достапни на македонски, албански и турски јазик.

Вовед во публикацијата

Интеркултурна воспитно-образовна платформа е градена и развиена како ризница на лесно достапни и широко применливи едукативни содржини и ресурси, со цел поддршка на воспитно-образовниот процес во одделенска настава и предметна настава.

Селектираните содржини се структурно поставени да ги следат воспитно-образовните цели предвидени за развојниот период од 6 до 10 години, односно од 11 до 15 години, како еден исклучително интензивен период, со повеќе развојни фази кога учениците интензивно развиваат и усовршуваат многу вештини, совладуваат многу когнитивни, моторни операции, прошируваат разновидни предзнаења, оформуваат систем на вредности и стекнуваат знаења од различни области.

Истите нудат мноштво на приоди, идеи, игри и активности со кои дополнително би можел да се збогати воспитно-образовниот процес, а како особена придобивка на овие ресурси е вградената интеркултурна димензија. Истата е суптилно внесена преку промоција на јазични, културни, родови, физички, социјални, етнички посебности присутни како во локален, така и во глобален контекст. На овој начин наставните содржини, би ја добиле истовремено и интеркултурната карактеристика, како еден од поголемите предизвици на современото образование.

Сите содржини се достапни на три наставни јазици, односно на македонски, албански и турски јазик.