Ligjëruesit dhe ekspertët ndërkombëtar

Mr. Klodina Skot-Uills

Këshilli për Arsimim të Integruar i Irlandës Veriore

Prof. Dr. Steinar Bryn

Qendra Nansen për Paqe dhe Dialog

Mr. Paula Mekëllvejn

Këshilli për Arsimim të Integruar i Irlandës Veriore

Prof. Dr. Inge Ajdsag

Nansen Akademia

Dr. Lin Xhonston

Këshilli për Arsimim të Integruar i Irlandës Veriore

Prof. Dr. Zvi Bekerman

Hebrew University of Jerusalem

Ligjërues vendas

Prof. Dr. Elena Açkovska – Leshkovska

Instituti i psikologjisë, Fakulteti filozofik

Shkup, Maqedoni

Prof. Dr. Suzana Miovska – Spaseva

Instituti i pedagogjisë, Fakulteti filozofik

Shkup, Maqedoni

Prof. Dr. Hana Saliu, PhD

Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti Filozofik

Tetovë, Maqedoni

Prof. Dr. Ognen Spasovski

Instituti i psikologjisë, Fakulteti filozofik

Shkup, Maqedoni

Prof. Dr. Vera Stojanovska

Instituti i psikologjisë, Fakulteti filozofik

Shkup, Maqedoni

Dr. Biljana Krsteska-Papiq

Ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim – QDN Shkup

Shkup, Maqedoni

Dr. Osman Emin

Ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim – QDN Shkup

Shkup, Maqedoni

Mr. Sonaj Bilal

Ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim – QDN Shkup

Shkup, Maqedoni