Program vjetor për klasën 1-3 aktivitete të integruara jashtëmësimore
Hapa drejt ndërkulturalizmit
Si deri te
arsimi interkulturor
Doracak për
prindër
Program vjetor për klasën 4-6 aktivitete të integruara jashtëmësimore
Eduresurs.mk
Praktikum (I) për realizues
të MNAI
Broshura për
Nansen Modelin
Program vjetor për klasën 7-9 aktivitete të integruara jashtëmësimore
Fraza.mk
Praktikum (II) për realizues
të MNAI
Program vjetor për klasën 1-4 aktivitete të integruara jashtëmësimore
Doracak
101 lojëra
Praktikum (III) për realizues
të MNAI