Punëtori për mësimdhënës të nivelit të tretë të trajnimi

Мë 2 dhe 16 prill. 2019, në Qendrën për Trajnim të QDN Shkup u mbajt punëtoria me tëmë “Arsimi inkluziv” realizuar nga Prof. Dr. Ognen Spasovski, nga Instituti për Psikologji i Fakultetit Filozofik të Universitetit Shën Kirili dhe Metodi, Shkup.  Në këtë punëtori morën pjesë mësimdhënës nga niveli i tretë i trajnimit nga e model shkollat dhe shkollat projektuese të përfshirë në realizimin e modelit Nansen për edukimin ndërkulturor.