Punëtori për mësimdhënës të nivelit të tretë të trajnimit

Мë 9 dhe 22 prill. 2019, në Qendrën për Trajnim të QDN Shkup u realizua punëtori me mësimdhënësit e model shkollave dhe shkollave projektuese, të përfshirë në realizimin e modelit Nansen për arsim interkulturor. Tema e trajnimit ishte “Aktivitete të integruara jashtëmësimore të hapura drejtë natyrës dhe mjedisit shoqëror” realizuar nga ana e Prof. Dr. Vera Stojanovska, nga Instituti për Pedagogji pranë Fakultetit Filozofik të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup.